ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 93,014 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
เทศบาลตำบลตองโขบ ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลตองโขบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2551 ปัจจุบันได้ปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ ประจำเทศบาลเป็นรูปวัดดอยธรรมเจดีย์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเทือกเขาภูพาน วัดดอยธรรมเจดีย์ หมายถึง ความเป็นถิ่นธรรมะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มีจิตศรัทธา เทือกเขาภูพาน หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สีน้ำเงิน หมายถึง ความจงลักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทย


ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลตองโขบ ตั้งอยู่ที่ 122 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 135 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,375 ไร่

ทิศเหนือจด ตำบลดงชนและตำบลโนนหอม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้จดอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออกจดตำบลด่านม่วงคำ ตำบลแมดนาท่ม ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตกจดอำเภอเต่างอย และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปลี่ยนภาษา