เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558140
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน655
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒176
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ ข้อมุลการดำเนินงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 25631140
คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลตองโขบ130
รายงานการความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒123
รายงานการความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ1105
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ ข้อมุลการดำเนินงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 25621104
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน1120
คู่มือปฎิบัติงาน เทศบาลตำบลตองโขบ8114
แบบฟอร์มเอกสาร4119
ลดขั้นตอนปฎิบัติงาน3108
รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลตองโขบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562113
รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลตองโขบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562116
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน 1131
คู่มือการให้บริการประชาชน1132

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB