เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พุทธศักราช 256412
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564132
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔913
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564923
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563140
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลตองโขบ152
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563145
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน144
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน169
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2563147
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563187
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562137
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563142
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓946
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1142
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639347
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ11119
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/25624137
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/25624136

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB