เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 164
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563961
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ1173
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562450
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562466
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ267
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 131
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต663
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี149
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561152
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561157
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562149
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562164
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)1093
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)964
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562891
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)165
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)166
แผนการตรวจสอบภายใน 1066
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621473

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB