เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน119
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 256317
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 256217
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563126
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต7121
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี164
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561168
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561170
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562160
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562191
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561164

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB