เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256319
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562488
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562494
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)10120
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)981
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/25628107
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)184
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)182
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 2 (ตุลาคม)175
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 21467
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (เมษายน)180
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1685

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB