เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562432
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562451
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)1086
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)956
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562885
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)157
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)157
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 2 (ตุลาคม)145
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 21442
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (เมษายน)151
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1661

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB