เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2562185
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 159
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560155
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559152
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559159
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558154
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562162
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีนวล - ไปอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 3 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร168
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งบประมาณใช้ในกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (จ่ายสำรองจ่าย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร (สำนักปลัด)157
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร060
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร150
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบ หมู่ที่ 1 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร154
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561150

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB