เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลตองโขบ110
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563113
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน137
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2563113
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562112
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563139
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562112
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563110
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓914
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 197
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639162
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ1192
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562489
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562496
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ296
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 150
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต7130
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี166
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561172

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB