ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 93,013 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายชาติสยาม สุตะโคตร

  ปลัดเทศบาลตำบลตองโขบ

 • นางสาวกฤตษญา กุลจิตติธรรม

  รองปลัดเทศบาลตำบลตองโขบสำนักปลัด

 • นางลักขณา แก้วกิ่ง

  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)

 • นายทศวร ผาใต้

  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

 • นางสาวมนัสนันท์ ไชยสุวรรณ์

  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายธุรการ)

 • พันจ่าเอกวิมล คุณขยัน

  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 • นางเกตุชนา วรบุตร

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นางชัญญาภัค สุคนธชาติ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นิติกร ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ

 • นางอรอุมา พรหมศรี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางนฤมล โชติรัตน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นางสาวศศิวิมล พลราชม

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • น.ส.วนิตา สมศรีแพง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)

 • นายดำรงค์ จันทาศรี

  ภารโรง (ภารกิจ)

 • น.ส.มณีรัตน์ โคตรตาแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)

 • นายวุฒิพงษ์ บุระเนตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(ภารกิจ)

 • นายอัครพล นนท์คำวงศ์

  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)

 • นายกิตติพงษ์ พรมศรี

  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)

 • นายศักดิ์ชาย ทาศรีภู

  พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)

 • นายพิทักษ์ ยะไชยศรี

  พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)

 • นายปรัชญา ฤทธิ์ศรีบุญ

  พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

 • นายมานพ แสนเมืองโคตร

  พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

 • นายสาตรสินธุ์ วงศ์เครือศร

  พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

 • นายสท้าน สัพโส

  พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)

 • -ว่าง-

  พนักงานวิทยุ (ทั่วไป)

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

กองคลัง

 • นางพรทิพย์ คึมยะราช

  นักบริหารงานกองคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)

 • นางสาวทิพรัตน์ สูรย์ศร

  นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

 • นางทัศนีย์ ต้นเงิน

  นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)

 • นางทองม้วน เมษา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางแสงจันทร์ อินธิกาย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวกานดา ทองวรรณ

  เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน

 • จ่าสิบเอกคมสัน บุราณ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • นางสาวณัฎฐนันธ์ ญาติสมบูรณ์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 • นางสาวธรรญชนก จิระภัคธนกร

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวกนกกาญจน์ ผาใต้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ)

 • นางสาวจิราภรณ์ คำโสมศรี

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินฯ(ภารกิจ)

 • นายวิทยา ศรเหลือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ (ภารกิจ)

กองช่าง

 • นายรักวงศ์ อินธิกาย

  นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

 • นายบุญพร้อม ผาใต้

  นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

 • นายเนรมิตร จิตจำนงค์

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสุพิทยา ยุพิน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพินิจ คำตั้งหน้า

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายวสินธุ์ จันทรเนตร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)

 • นายศรีชล เชื้อพล

  พนักงานสูบน้ำ (ภารกิจ)

 • นายอดุลย์ ตองกิ่งแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(ภารกิจ)

 • นายประสิทธิ์ นามโยธา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(ภารกิจ)

 • นายนคเรศ จันทรเนตร

  พนักงานสูบน้ำ (ภารกิจ)

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ(ภารกิจ)

กองการศึกษาฯ

 • สิบเอกชาตรี สุคนธชาติ

  นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 • นางกฤษณา เครือคำ

  นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)

 • นางสาวจุฑามาศ แก้วกิ่ง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นายขจรยศ คำสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • นางกัลยา พานโฮม

  ครูศพด.บ้านห้วยหีบ

 • -ว่าง-

  ครูศพด.บ้านห้วยแคน

 • นางอุดมพร ทีปานนท์

  ครูศพด.บ้านตองโขบ

 • นางอรทัย ยลวิลาศ

  ครูศพด.บ้านนาสีนวล

 • นางจรัสศรี เทือกตาหลอย

  ครูศพด.บ้านหนองแข้

 • นางเปรมฤดี ฤาชัยสา

  ครูศพด.บ้านนามน

 • นางปทุมทิพย์ สิมสะกะ

  ครูศพด.บ้านหนองแข้

 • นางสาวพรรณทิภา วงศ์เครือศร

  ครูศพด.บ้านใหม่ศรีสุพรรณ

 • นางณัฐฐฐฐาฐณี มาฤทธิ์

  ครูศพด.บ้านนามน

 • นางอุไรรัตน์ ผาใต้

  ครู

 • นางนิภาพร ไชยมาตย์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)

 • นางสุมาลี วงศ์เครือศร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)

 • น.ส.กิตติยา หล่อนสิ่ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)

 • น.ส.จิราภรณ์ โง่นทา

  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • น.ส.สุนิสา คำโสมศรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางสำลี ความมั่น

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางนพพร ประจงดี

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางจุฬาพร กิ้วลาดแยง

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางศิริขวัญ ยาทองไชย

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางตุติญา เครือคำ

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

 • นางกชกร คำมุงคุณ

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ภารกิจ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นายนันทา ศรีนา

  นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข)

 • นายภูมี จุลเกต

  นักบริหารงานสาธารณสุข(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)

 • นายศราวุธ อุปพงษ์

  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

 • นางสาวนงเยาว์ แสนวงษา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวทิพย์สุดา โคตรวิชัย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุรศักดิ์ แก้วกิ่ง

  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)

 • -วา่ง-

  พนักงานประจำรถขยะ (ภารกิจ)

 • นายพายับ เกษมสานต์

  พนักงานประจำรถขยะ (ภารกิจ)

 • นายเสด็จ สิมสะกะ

  พนักงานประจำรถขยะ (ภารกิจ)

 • นายแถมศักดิ์ พิมพ์มีลาย

  พนักงานประจำรถขยะ (ภารกิจ)

 • นายประดับ คำเพชร

  พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป)

 • นายศรเพชร เกษมสานต์

  พนักงานประจำรถขยะ (ทั่วไป)

 • นายแดนชัย ยาทองไชย

  พนักงานประจำรถขยะ (ทั่วไป)

 • นายปรีชา ศรีบุญแปลง

  พนักงานประจำรถขยะ (ภารกิจ)

ตรวจสอบภายใน

 • นางกรองรัตน์ ไชยกว้าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการเปลี่ยนภาษา