เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทวี ผาใต้

  นายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ

 • นายชาตรี ทองสวัสดิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ

 • นายพิชัย ยาทองไชย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ

 • - นายพิฑูรย์ งอยผาลา -

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ

 • นายดำ ผาใต้

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ0.01s. 0.50MB