ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 19,048 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เทศบาลตำบลตองโขบเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


>> คลิ๊กไปยังหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลตองโขบทั้งหมด
เปลี่ยนภาษา