เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563631 พ.ค. 63
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562611 พ.ค. 63
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต41 เม.ย. 63
แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์เทศบาลตำบลตองโขบ11925 มิ.ย. 62
เจตจำนงผู้บริหาร 10817 พ.ค. 62
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐8517 พ.ค. 62
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-25616617 พ.ค. 62
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๖๔)6317 พ.ค. 62
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)6717 พ.ค. 62
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9730 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB