เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์เทศบาลตำบลตองโขบ9425 มิ.ย. 62
เจตจำนงผู้บริหาร 8317 พ.ค. 62
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐7217 พ.ค. 62
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-25615517 พ.ค. 62
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๖๔)5217 พ.ค. 62
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)5717 พ.ค. 62
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5730 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB