เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 831 มี.ค. 63
เข้าสำรวจพื้นที่ลำห้วยพุงหลง730 มี.ค. 63
งดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ1426 มี.ค. 63
โครงการ"พลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร และจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ปี2563 1024 มี.ค. 63
จุดคัดกรองไวรัสโคโรนา (covid -19)1323 มี.ค. 63
มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน717 มี.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า1313 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 612 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยากร (ครู ก.) ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง1611 มี.ค. 63
โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ1510 มี.ค. 63
ตรวจพื้นที่ พุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7869 มี.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร186 มี.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด714 มี.ค. 63
แผนปฎิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลตองโขบ9428 ก.พ. 63
ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน8128 ก.พ. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 10828 ก.พ. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร2226 ก.พ. 63
รณรงค์​ปลูก​จิตสำนึก​รู้คุณแผ่นดิน9824 ก.พ. 63
ร่วมขบวนแห่ 4 ตำบล ในงานประเพณีบุญเดือนสาม ตักบาตรข้าวจี่ ของดีโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 25631721 ก.พ. 63
ประกวดธิดาข้าวจี่ งานประเพณี​บุญ​เดือน​สาม​ ของดีโคกศรี​สุพรรณ​ ประจำปี 25633020 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/20 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB