เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
เข้าสำรวจพื้นที่ลำห้วยพุงหลงทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
งดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
โครงการ"พลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร และจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ปี2563 ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
จุดคัดกรองไวรัสโคโรนา (covid -19)ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และภาค ข.)อบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยากร (ครู ก.) ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ตรวจพื้นที่ พุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ดทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
แผนปฎิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้านทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหารทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB