เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ของเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
มตรฐานการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
แผนการดำเนินงานอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB