เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
27.9 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563112
การประเมินหน่วยงาน ITA 256301024
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล20310
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต9204
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล193057
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน1136
การประเมินหน่วยงาน ITA 25621528
คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลตองโขบ1188
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน1141
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 4204

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB