เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 25621283
E – Service0247
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล19316
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต9132
ITA 25621231
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน190
คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลตองโขบ1152
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน1106
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 4111
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 25611186
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560196
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559191
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘191

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB