เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 25621210
E – Service0221
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล19280
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต9122
ITA 25621210
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน181
คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลตองโขบ1142
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน195
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 495
เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 25611177
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560187
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559182
สรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘182

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB